fbpx

Zásady spracúvania a ochrany osobných údajov

Teší nás váš záujem o naše stránky. Záleží nám na tom, aby ste sa pri ich návšteve cítili príjemne a bezpečne.

Tento dokument slúži na to, aby sme vás uistili, že si vašu dôveru vážime, že ochranu osobných údajov berieme vážne a pracujeme s nimi tak, aby boli v bezpečí a strážime ich akoby boli naše vlastné.

Pokiaľ ste mojim zákazníkom, odberateľom noviniek alebo návštevníkom webu, zverujete mi svoje osobné údaje. Ja zodpovedám za ich ochranu a zabezpečenie. Zoznámte sa prosím, s ochranou osobných údajov,

Všetky osobné údaje, ktoré sú získavané počas vašej návštevy na mojej stránke sú spracovávané v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES - všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov = GDPR (ďalej len „GDPR“) a so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení platnom a účinnom od 25.05.2018 (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“).

Dobrovoľným vyplnením vašich osobných údajov nám týmto dávate súhlas s ich spracovaním v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov a GDPR a v súlade s týmito zásadami spracúvania a ochrany osobných údajov.

Hlavným účelom spracovania vašich osobných údajov je zaradenie do databázy Prevádzkovateľa a zasielanie informácií, článkov, ponuky kurzov,či iných akcií, informácie o eventoch a rôznych a novinkách Prevádzkovateľa (newsletter), ponuka a predaj vlastnej Handmade tvorby.

Prevádzkovateľom osobných údajov je Spoločnosť:

Mgr. Jana Bálintová

Fedákova 20, Bratislava 841 02

DIČ: 1043608951

ktorá prevádzkuje webovú stránku www.svetlozeny.sk. 

Hlavným účelom spracovania vašich osobných údajov je zaradenie do databázy Prevádzkovateľa a zasielanie informácií, článkov, ponuky kurzov,či iných akcií, informácie o eventoch a rôznych a novinkách Prevádzkovateľa (newsletter), ponuka a predaj vlastnej Handmade tvorby.

Kontaktné údaje

Pokiaľ sa na mňa budete chcieť v priebehu spracovania obrátiť, môže ma kontaktovať na tel. čísle +421 911 756 324,                                          alebo na email: svetlozeny@gmail.com

Prehlasujem

Prehlasujem, že ako správca vašich osobných údajov splňujem všetky zákonné povinnosti vyžadované platnou legislatívou, hlavne zákonom o ochrane osobných údajov a GDPR, a teda že:   

 • budem spracovávať vaše osobné údaje len na základe platného právneho dôvodu, a to predovšetkým oprávneného záujmu, plnenia zmluvy, zákonnej povinnosti či udeleného súhlasu, plním podľa článku 13 GDPR informačnú povinnosť ešte pred zahájením spracovania osobných údajov,
 • umožním vám a budem vás podporovať v uplatňovaní a plnení vašich práv podľa zákona o ochrane osobných údajov a GDPR.

Rozsah osobných údajov a účely spracovávania

Spracovávam osobné údaje, ktoré mi zveríte sami a to z nasledujúcich dôvodov (pre naplnenie týchto účelov):

 • Poskytovanie služieb, plnenie zmluvy - vaše osobné údaje v rozsahu: email, meno,  adresa, ktorý nevyhnutne potrebujem k plneniu zmluvy (napr. zaslanie prístupov do aplikácie, zaslanie ponuky kurzu, článkov, alebo dodanie tovaru).
 • Vedenie účtovníctva ak ste zákazníkmi, vaše údaje (fakturačné údaje) nevyhnutne potrebujem, aby som vyhovela zákonnej povinnosti pri vystavovaní a evidencii daňových dokladov.
 • Marketing – zasielanie newsletterov - Vaše osobné údaje (email a meno), pohlavie, geografické údaje, na čo klikáte v emailoch a kedy ich najčastejšie otvárate, využívam za účelom priameho marketingu – zasielanie obchodných informácií. Ak ste mojim zákazníkom, robím tak z oprávneného záujmu, pretože odôvodnene predpokladám, že Vás moje novinky zaujímajú a to po dobu než sa odhlásite.
 • Pokiaľ nie ste mojim zákazníkom, zasielam Vám newslettere len na základe Vášho súhlasu po dobu než sa odhlásite. V obidvoch prípadoch môžete tento súhlas odvolať použitím odhlasovacieho odkazu v každom zaslanom maili, alebo odpovedať na meil že si želáte byť odstránený zo zasielania emailov.
 • Pokročilý marketing na základe súhlasu – iba na základe vášho súhlasu vám môžem zasielať tiež inšpirujúce ponuky tretích osôb alebo využiť mailovú adresu napr. pre remarketing a cielenie reklamy na Facebooku, a to po dobu než sa odhlásite. Ten je možné samozrejme kedykoľvek odvolať prostredníctvom našich kontaktných údajov.
 • Fotodokumentácia a videá z našich spoločných aktivít. V rámci do roka usporiadavame workshopy, kurzy, prednášky a stretávame sa aj na akciách ako verejných podujatiach či predajných akciách. Na týchto stretnutiach zvykneme akciu sfotodokumentovať, prípadne nahrávať na videozáznam. Následne tieto materiály zverejňujeme na našejstránke, alebo v hromadných emailoch za účelom podpory PR. Ak si neželáte, aby ste boli na týchto fotografiách alebo videách rozpoznateľní, máte právo nás o tom písomne upovedomiť kedykoľvek pred akciou, ako aj v priebehu alebo kedykoľvek neskôr.

Vaše osobné údaje si ponechávam po dobu premlčacích lehôt, pokiaľ zákon nestanoví dlhšiu dobu k ich uchovaniu alebo sme v konkrétnych prípadoch neuviedli inak.

Aké údaje spracovávame?
K zberu osobných údajov dochádza na webovej stránke www.svetlozeny.sk a na jej jednotlivých podstránkach.

Ak chcete vedieť, ktoré konkrétne údaje uchovávame k vašej osobe, radi vám ich na požiadanie poskytneme písomne. Pokiaľ by i napriek našej snahe o aktuálnosť údajov boli niektoré záznamy nesprávne, radi ich opravíme.

Na webovej stránke fungujú rozličné registračné a predajné mechanizmy produktov (v online a offline podobe), ktoré pre lepšie porozumenie na účely zberu osobných údajov môžeme rozdeliť do nasledujúcich skupín:  Online formuláre
Vaše osobné údaje zadávate dobrovoľne do rôznych formulárov na našich stránkach:

 • registračné formuláre
 • objednávkové formuláre
 • kontaktné formuláre
 • občasne ankety a prieskumné dotazníky

Odporúčania na naše služby a produkty na webstránkach

Vaše odporúčanie (referenciu) na naše produkty, služby uverejňujeme len na základe vášho výslovného súhlasu s takýmto použitím, ktorý nám udeľujete v odpovedi na e-mail, alebo inou formou, keď vás o povolenie žiadame. Vašu fotografiu zverejňujeme len s vaším súhlasom a kedykoľvek, ak svoj súhlas odvoláte, vašu fotografiu aj odporúčanie zo stránky stiahneme a vaše údaje zlikvidujeme.

Cookies                                                                                                                                                                                                                          Pri prechádzaní mojich webových stránok zaznamenávam vašu IP adresu, ako dlho sa na stránke zdržíte a z ktorej stránky prichádzate. Používaním cookies pre meranie návštevnosti webu a prispôsobení zobrazenia webových stránok vnímam ako svoj oprávnený záujem správcu, pretože verím, že vďaka tomu vám môžem ponúknuť ešte lepšie služby.

Cookies pre cielenie reklamy budú spracovávané len na základe vášho súhlasu.

Moju webovú stránku môžete prechádzať tiež v režime, ktorý neumožňuje zbieranie osobných údajov. Používanie cokies môžete na svojom počítači zakázať.

Zabezpečenie a ochrana osobných údajov                                                                                                                                                            Chránim osobné údaje v maximálnej možnej miere pomocou moderných technológií, ktoré zodpovedajú stupňu technického rozvoja. Chránim ich ako keby boli moje vlastné.

Prijala som a udržujem všetky možné (aktuálne známe) technické a organizačné opatrenia, ktoré zamedzujú zneužitiu, poškodeniu alebo zničeniu vašich osobných údajov.

Predanie osobných údajov tretím osobám                                                                                                                                                          K vašim osobným údajom majú prístup moji spolupracovníci.

Pre zaistenie konkrétnych spracovateľských operácií, ktoré nedokážem zaistiť vlastnými silami, využívam služby a aplikácie spracovateľov, ktorí vedia dáta ochrániť ešte lepšie ako ja a na dané spracovanie sa špecializujú.

Sú to poskytovatelia nasledujúcich platforiem:

MioWeb s.r.o., so sídlom Kampelíkova 35/20, Stránice, 602 00 Brno, IČ: 07458002 - poskytuje nám hosting našich webov a aplikácie, pomocou ktorých spracovávame Vaše osobné údaje v súlade so Zásadami ochrany súkromia spoločnosti, dostupnými na https://www.mioweb.cz/obchodni-podminky

Facebook – FB pixel

Google – Google Analytics

Slovenská pošta – preprava zásielok

Je možné, že sa v budúcnosti rozhodnem využiť ďalšie aplikácie či spracovateľov, pre uľahčenie a skvalitnenie spracovania. Sľubujem vám, že v takomto prípade pri výbere budem na spracovateľov klásť minimálne rovnaké nároky na zabezpečenie a kvalitu spracovania ako na seba.

Predávanie dát mimo  Európsku úniu                                                                                                                                                                  Dáta spracovávam výhradne v Európskej únii alebo v krajinách, ktoré zaisťujú odpovedajúcu úroveň ochrany na základe rozhodnutia Európskej komisie.

Vaše práva v súvislosti s ochranou osobných údajov                                                                                                                                      V súvislosti s ochranou osobných údajov máte rad práv. Pokiaľ budete chcieť niektoré z týchto práv využiť, prosím, kontaktuje ma                e-mailom na: svetlozeny@gmail.com.

Máte právo na informácie, ktoré je plnené už touto informačnou stránkou so zásadami spracovania osobných údajov.

Vďaka právu na prístup ma môžete kedykoľvek vyzvať a ja vám doložím v lehote 14 dní, aké vaše osobné údaje spracovávam a prečo.          Pokiaľ sa u vás niečo zmení alebo uvidíte svoje osobné údaje neaktuálne alebo neúplné, máte právo na doplnenie a zmenu osobných údajov.

Právo na obmedzenie spracovania môžete využiť, pokiaľ sa domnievate, že spracovávam vaše nepresné údaje, domnievate sa, že prevádzam spracovanie nezákonne, ale nechcete všetky údaje zmazať alebo pokiaľ ste vzniesli námietku proti spracovaniu.

Obmedziť môžete rozsah osobných údajov alebo účel spracovania.(Napr. odhlásením z newsletteru obmedzujete účel spracovania pre zasielanie obchodných informácií)

Právo prenositeľnosti                                                                                                                                                                                        Pokiaľ by ste chceli svoje osobné údaje vziať a preniesť k niekomu inému, budeme postupovať rovnako ako pri využití práva na prístup – len s tým rozdielom, že vám informácie pošlem v strojovo čitateľnej podobe. Tu potrebujeme aspoň 30 dní.

Právo na výmaz(byť zabudnutý)                                                                                                                                                                            Vašim ďalším právom je právo na výmaz(byť zabudnutý). Nechcem na vás zabudnúť, ale pokiaľ si to budete želať, máte na to právo. V takomto prípade vymažem všetky vaše osobné údaje zo svojho systému i zo systému všetkých dielčích spracovateľov a záloh. Na zaistenie práva na výmaz potrebujem 30 dní.

V niektorých prípadoch som viazaná zákonnou povinnosťou, napr. musím evidovať vystavené daňové doklady po lehotu stanovenú zákonom. V tomto prípade teda zmažem všetky osobné údaje, ktoré nie sú viazané iným zákonom. O dokončení výmazu vás budem informovať na e-mail.

Sťažnosť na Úrade na ochranu osobných údajov                                                                                                                                            Pokiaľ máte pocit, že s vašimi údajmi nezachádzam v súlade so zákonom, máte právo sa so svojou sťažnosťou kedykoľvek obrátiť na Úrad pre ochranu osobných údajov. Budem veľmi rada, pokiaľ najprv budete o tomto podozrení informovať mňa, aby som s tým mohla niečo urobiť a prípadné pochybenie napraviť.

Odhlásenie sa zo zasielania newsletterov a obchodných informácií                                                                                                          Email s inšpiráciou, článkami či produktmi a službami vám zasielam, ak ste môj zákazník na základe môjho oprávneného záujmu.              Pokiaľ zákazníkom ešte nie ste, posielam Vám ho len na základe vášho súhlasu. V obidvoch prípadoch môžete ukončiť odber mojich emailov kliknutím na odhlasovací odkaz v každom zasielanom emaili.

Doba uchovávania údajov
Osobné údaje sa u prevádzkovateľa uchovávajú na uvedené účely po dobu vybavenia objednávky/ plnenia zmluvy spolu so zabezpečením nárokov zo záruky/ vo vzťahu k e-mailom na účely marketingu po dobu aktívneho otvárania e-mailov, po dobu 5 rokov, alebo pokým sa neodhlásil/nenamietal spracúvanie – podľa toho, čo nastane skôr; ak osobitné právne predpisy (daňové, pracovnoprávne, archivácia, účtovnícke predpisy) neustanovujú inak (dlhšiu dobu spracovávania).                                                                                                                            V časovom období od poskytnutia súhlasu do jeho odvolania/do namietnutia oprávneného záujmu je spracovanie vašich osobných údajov zákonné, aj keď ste svoj súhlas po jeho poskytnutí odvolali/oprávnený záujem prevádzkovateľa alebo profilovanie vašich údajov namietli.

Mlčanlivosť                                                                                                                                                                                                                        Dovoľujem si vás uistiť, že moji spolupracovníci, ktorí budú spracovávať vaše osobné údaje, sú povinní zachovávať mlčanlivosť o osobných údajoch a o bezpečnostných opatreniach, ktorých zverejnenie by ohrozilo zabezpečenie vašich osobných údajov. Táto mlčanlivosť pritom trvá i po skončení záväzkových vzťahov s nami. Bez vášho súhlasu nebudú vaše osobné údaje vydané žiadnej inej tretej strane.

Tieto zásady spracovania osobných údajov platia od 25.5.2018. Aktualizované 1.8.2020