fbpx

Terapeutické poradenstvo

Pomoc má v ľudskej spoločnosti výnimočné miesto, je chápaná ako základný morálny princíp, ktorý ovplyvňuje fungovanie spoločnosti. Každý človek je odkázaný počas životného cyklu na pomoc pri rozvoji svojej osobnosti. S neustálym nárastom potreby pomoci sa  zvyšovala aj miera pomoci a rozširovali sa formy poskytovanej pomoci.

Jednou z foriem pomoci je poradenstvo, ktoré poskytujem  od roku 1999 rôznym cieľovým skupinám a rôznymi formami. Mojim cieľom je pomôcť  klientovi s riešením jeho sociálneho problému, s ktorým sa v živote stretol. Je to súbor činností, ktoré privádzajú klienta k samostatnému a zodpovednému riešeniu vlastného problému. Poradenstvo slúži na odstránenie, alebo zmiernenie negatívnych návykov alebo spôsobov správania klienta a jeho začlenenia sa do spoločnosti. Poradenstvo je zamerané na zistenie rozsahu a charakteru núdze, zistenie príčin ich vzniku, poskytnutie vecných informácií o možnostiach riešenia, ponúkaním názoru ako by si osoba mala lepšie počínať. V prípade potreby sa poskytujú kontakty na ďalších odborníkov či inštitúcie podľa typu problematiky a usmernenie klienta pri voľbe a uplatnení nástrojov a foriem sociálnej pomoci. Konečným cieľom je mobilizácia, aktivizácia a obnova vlastných zdrojov klienta a obnovenie dôvery vo vlastné schopnosti pri riešení jeho ťaživej situácie. Môže byť viazané na jednotlivca, rodinu, skupinu, komunitu.

       Poradenstvo a poradenie neznamená že poradca dá hotové návody a riešenia ktoré klient použije. Ide o ponuku foriem, či metód, ktoré napomôžu v spoločnom hľadaní najadekvátnejšieho riešenia problému či situácie.

       K úspešnej spolupráci je dôležitý úprimný vzťah medzi klientom a poradcom. Rozhodujúcim nástrojom je pozorovanie, počúvanie, rozhovor i rozbor  problémovej situácie či výsledkov činností.

Z ďalších foriem pomoci si môžete vybrať z ponuky nižšie.

Konzultáciu si dohodnite u Mgr. Janky Bálintovej na tel. 0911756324, e-mail: svetlozeny@gmail.com, alebo cez kontaktný formulár.

Cenník individuálneho terapeutického poradenstva v eur:

1 hodina
70,-
Balíček 3 hodín
180 ,-
Balíček 5 hodin
280,-