Svoboda mysli, osvobození od strachu - Electra Osara (z Plejád)

Verzia pre tlačVerzia pre tlač

                                                                     

Poselství od Electry Osary přijala Natalie Glasson 06/11/2013

Pozdravy vám na Zemi, přicházím jako Electra Osara, komunikátor jménem Plejáďanů. Přináším vibraci čisté lásky jako navýšený stav vědomí, o který se s vámi mám podělit; je to dar Plejád. Možná budete chtít otevřít svou mysl a čakru třetího oka vlně a vibraci čisté lásky, jako navýšenému stavu vědomí. Tato vibrace se podobá osvěžujícímu vánku a přinese jasnost a jemnost energetické struktuře vaší mysli. Mysl a mentální tělo, pokud je jejich soustředění uzamčeno ve třetí dimenzi, mohou obsahovat strnulé a tvrdé energetické vzorce, které ztěžují možnost dostat se mimo již získané vědomí. Když se strnulost energetických vzorců rozpustí, mysl a mentální tělo mohou dýchat, svobodně se rozšiřovat, aby nabyly a zpracovaly nové vědomí a pochopení. Protože zasíváme do vaší mysli čistou lásku našeho vědomí, naším darem a úkolem je zjemnit vliv fyzické dimenze na vaši mysl a proto je pro vás jednodušší promítat do vaší reality svobodně proudící zkušenost, spíše než zkušenost omezenou či ohraničenou.

Mysl a mentální tělo jsou mocné nástroje; my, Plejáďané, se soustředíme na rozvíjení tohoto nástroje jak jen můžeme pod božským vedením, které nám nabídl Stvořitel. Vaše mysl, jak víte, je mnohem schopnější, než kolik momentálně dokážete vnímat. Během spánku či meditace můžete navštívit Plejády, abyste prohloubili své pochopení mysli, jakožto božského nástroje, probudili nové aspekty své mysli a tím rozšířili své schopnosti a zpracovali či pochopili svou současnou realitu. Moudrost, o kterou se s vámi podělíme a podpora, kterou vám nabízíme, je zcela sladěna s nejčistší Stvořitelovou vibrací, protože naše učení má své základy v čisté lásce. Možná použijete tuto invokaci:

"Volám své průvodce a tým andělů, aby mě podpořili a stále mě ochraňovali a dohlíželi na vše, za čím jdu. Volám Electru Osaru a Plejádské bytosti čisté lásky, aby mě obklopily a podělily se se mnou o své krásné světlo a vysokovibrační vědomí. Prosím, vyzařujte světlo čisté lásky do mé mysli a čakry třetího oka, aby se projevila a byla podpořena navýšená úroveň uvědomění si sebe sama, mé duše, mých milovaných, reality a Stvořitele. Nechť vaše světlo rozpustí veškerá omezení a ztrnulé energetické struktury v mé mysli a mentálním těle, které symbolizují třídimenzionální a fyzické vědomí. Nechť vaše světlo podporované světlem mé duše zjemní a rozpustí všechny nepotřebné energie v mé mysli a mentálním těle a vytvoří tak hlubší cit pro svobodu a rozšíření v rámci energetické sítě a také pro energetické vzorce vytvořené myšlením.

Je-li to vedení mé duše, dovolte mi nyní obdržet dle božského načasování moudrost a podporu z Plejád, abych rozvinul/a a plněji pochopil svou mysl jako nástroj prožívání a chápání mého božství. Děkuji a nechť se tak stane."

Pak si jen dovolte zhluboka dýchat a soustředit se na světlo, které s vámi sdílíme a hojně jím naplňujeme vaši mysl a mentální tělo. Když jsou omezení v mysli odstraněna, nejen že dokážete lépe nechat odejít staré způsoby vnímání a přesvědčení, ale dokážete lépe přijímat božskou intuici své duše a vhledy, které s vámi sdílíme my a vaši průvodci. V mnoha ohledech umožňujete své mysli, způsobem jakým vnímáte a zpracováváte svou realitu a vědomí sebe sama jakožto božské bytosti, aby se změnila a stala se vyladěnější na současné navýšené vědomí a vibrace Země a na vliv své duše ve vaší fyzické realitě. Mnoho z vašich energetických systémů a těl prochází velkými přesuny tak, aby zpracovávaly energii, vědění a realitu, kterou nyní prožíváte. Každý z vašich systémů se připravuje na vtělení, udržení a umožnění intenzivnějšího proudění světla ve vašem bytí. Pokaždé, když se vaše energetické systémy a těla připravují na nový příliv světla, přitahuje to k vám proud světla rychlejší vibrace a navýšeného vědomí, na které v odpověď vzniká nový proces příprav. Je to nepřetržitý proces, kdy se vaše energetické systémy a těla neustále překalibrovávají, aby byla skutečně vyladěna a ukotvena v nové éře lásky, která se již na Zemi manifestuje.

My, Plejáďané, jsme zaujati sledováním transformačního procesu, kterým procházíte. Zejména nás zajímá vidět, jak přívaly světla ovlivňují a probouzejí vaši mysl. Nemějte obavy, jestliže vaše mysl třeba nereaguje, jak jste zvyklí, vězte, že přirozeně transformujete i smysl své mysli, aby jste vnesli nový způsob využití mysli do své současné reality, která je celistvěji sladěna se Stvořitelem. My tyto posuny nyní podporujeme. Pro některé z vás bude nezbytné, abyste porozuměli přesunům, které probíhají ve vašem bytí, zejména v mysli a v mentálním těle, protože budete schopni přefiltrovat toto vnímání do obecného vědomí lidstva a zároveň budete s ostatními sdílet vystupňování a urychlení tohoto procesu. Jiní prostě projdou tímto procesem, aniž by toto potřebovali chápat. Těm, kteří cítí, že jejich duše si přeje, aby získali hlubší pochopení posunů mysli, aby jim lépe sloužila, nabízíme svou pomoc, vědomí a podporu, abyste se mohli napojit na božské vedení.

Další koncept soustředěný v mysli, který působí omezujícím způsobem, je zkušenost, energie, vytváření a vibrace strachu. Na mnohých planetách a hvězdách Stvořitelova vesmíru se strach nemanifestoval. Manifestuje se na Zemi, domníváme se, že kvůli křehké povaze vašeho fyzického těla. Vaše fyzické tělo bylo stvořeno křehkým kvůli kombinaci vibrací naplněných nevírou v sílu a nekonečnost Stvořitele ve všem bytí. Dalo by se říci, že když jste ztratili uvědomění si svého božství, tak vůz hostící vaši duši začal selhávat kvůli projekcím mysli. Bez vědomého uvědomění si Stvořitele či toho božského ve vašem bytí, zapomínáte na neomezenost, rozšíření, věčnost, nepřetržitou životní sílu a moc Stvořitele. Zapomínáte dokonce na svou přirozenou schopnost léčit a obnovovat v jakékoli dimenzi, ve které žijete. Proto se fyzické tělo stalo křehkým a jaksi bezmocným v souvislosti ke skutečnému potenciálu fyzického těla.

Jak si lidé všimli, podléhá pak fyzické tělo bolesti, utrpení, deformaci, nemoci a mnohým dalším vlivům, vnější svět se stal obávaným místem, protože jakýkoli čin může fyzické tělo poškodit. Víra ve strach se zaměřuje na nedostatek lásky, podpory, síly, ochrany, zdraví, léčení a klidu; vše z toho lze nalézt v hojné míře v duši. Vědomí a perspektiva strachu se postupně nahromadilo v obecném vědomí lidstva a znamená to, že dokonce i novorozené děti přijímají stejný pohled na realitu a své fyzické tělo. Kdyby se strach ve vašem bytí a vědomí zmenšil, byli byste schopni posílit své fyzické tělo až do stavu, který byl zamýšlen. Nebude-li vědomí a myšlenkový proces strachu ve vašem pohledu více existovat, pak si už nebudete strach přitahovat jako projekci do své reality. Proto už nebudete reagovat strachem a nebudete si manifestovat zážitky strachu a tím se strach zmenší a vaše tělo bude moci vykvést do větších možností, protože strach již nebude omezovat proud duše a rozšíření směřující do vašeho fyzického těla. Znáte příběhy o super lidských bytostech; jsou to příběhy zrozené z vědomí ve vašem bytí, které ví, čeho je vaše fyzické tělo schopné.

Vědomí strachu a ponížení či bolesti fyzického těla jsou mocné vibrace, ale mohou být, když se na ně zaměříte, zmenšeny. To neznamená, že dokážete způsobit svému tělu ublížení a necítit bolest, ale znamená to, že už si nebudete vytvářet zkušenosti, které ukazují bolest či křehkou povahu fyzického těla, takže utrpení zmizí. Vaše fyzické tělo rozvine nové schopnosti, jak se bude přesouvat do vyšší vibrace světla. Může to nějakou dobu trvat, než rozpustíte vědomí strachu a začnete vnímat tělo novým způsobem, ale my tento proces ve vašem bytí chceme podporovat.

V meditaci si představte elektrické modré světlo Plejád, jak vás obklopuje, když zhluboka dýcháte do všech aspektů svého bytí. Toto světlo čistí a očišťuje. Řekněte nahlas:

"V době božsky načasované pro mou duši a mé bytí si přeji oddělit sebe a své vědomí od obecného vědomí lidstva, které se týká strachu a křehké přirozenosti fyzického těla. Nechť celé mé bytí, pohled a vědomí je osvobozeno od vlivu strachu a od způsobu, jakým pohlížím na své fyzické tělo. Elektrickým modrým světlem Plejád čistím ze svého bytí strach a jeho vliv a nahrazuji strach božskou intuicí svého bytí, která mě vždy správně povede. Nahrazuji svou víru v křehké tělo vírou v moc, zdraví a sílu svého fyzického těla. Pokorně miluji sebe sama, své tělo, všechny lidi, bytosti a aspekty Stvořitele, takže budu nyní jednat tím nejkrásnějším milujícím způsobem. Děkuji."

Pokračujte s dýcháním světla.

Mnoho lidí věří, že strach je zapotřebí k zastavení ubližování sobě sama a druhým, ale je to láska ve vašem bytí, která vás zastaví před působením bolesti druhým a sobě, nikoli strach.

Toto vám nechávám k rozjímání.
S požehnáním světla hvězd

© Natalie Glasson, http://www.omna.org/Home.html

Poznámka ke kopírování:
Pro všechny poutníky na Cestě Lásky do češtiny přeložila Hanka B. pro www.transformace.info. Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.

Zobraziť galériu?: 
Nie