Sociálna pomoc, sociálne služby

Pomoc má v ľudskej spoločnosti výnimočné miesto, je chápaná ako základný morálny princíp, ktorý ovplyvňuje fungovanie spoločnosti. Každý človek je odkázaný počas životného cyklu na pomoc pri rozvoji svojej osobnosti. S neustálym nárastom potreby pomoci sa  zvyšovala aj miera pomoci a rozširovali sa formy poskytovanej pomoci.

V rámci pomáhajúcich profesií je to sociálna práca, ktorá je orientovaná na profesionálne poskytovanie pomoci, sprevádzanie a obnovovanie prirodzených sociálnych kompetencií jednotlivcov, rodiny, skupiny či komunity a to v prípade napr. nezamestnanosti, chudobe, starobe, smrti živiteľa, úmrtí blízkej osoby, strate rodiny, strate domova, pri rôznych formách sociálneho zlyhania a iných závažných životných nepriaznivých situáciách a problémoch.

V prípade, že človek pomoc vyhľadá, ide o 4 typy pomoci:

 • odborné vedenie,
 • sprevádzanie,
 • poradenstvo,
 • terapia.

       Pomoc je ponúkaná formou aktívnej spolupráce pri riešení problémových situácií v živote človeka a to sprevádzaním, partnerskou pomocou a napomáhaním. Aktér poskytujúci podporu vystupuje v partnerskej rovine - navrhuje, odporúča a spolupôsobí pri realizácii optimálnej forme pomoci, a prijímateľ pomoci je aktívnym článkom a rozhoduje:o tom v čom chce pomôcť, akú formu pomoci potrebuje a volí si pomáhajúcu osobu.

       Sociálnou intervenciou sa priamo zasahuje, pomáha, ovplyvňuje správanie, konanie človeka, ktorý sa vplyvom nepriaznivých okolností dostal do ťažko zvládnuteľných situácií. Ide o poskytnutie opory, podpory a pomoci profesionálnym spôsobom pri spoločnom hľadaní riešení  a preberaní zodpovednosti za svoj život, pričom sa  plne akceptuje osobitosť každého jedného človeka.

       Sociálna opora, je vnímaná ako morálna podpora okolia. K podporným zdrojom patria predovšetkým rodina, príbuzní, priatelia, známi, ale tiež profesionáli z pomáhajúcich profesii (sociálny pracovník, lekár, psychológ, ...). Pomáhajú aktívnou podporou, spoluúčasťou a uľahčením riešenia a zvládania konkrétnej záťažovej nepriaznivej situácie, citovou podporou, empatiou, povzbudením, informačnou podporou. Informačná podpora zahŕňa poskytovanie informácií, poradenstvo, inštitucionálnu starostlivosť, vecnú a materiálnu pomoc.

       Sociálnu pomoc chápeme ako: sociálna prevencia, sociálne poradenstvo, sociálne služby.

       Jednou z foriem sociálnej pomoci je sociálne poradenstvo, ktoré poskytujem  od roku 1999 rôznym cieľovým skupinám a rôznymi formami. Mojim cieľom bolo pomôcť  klientovi s riešením jeho sociálneho problému, s ktorým sa v živote stretol. Je to súbor činností, ktoré privádzajú klienta k samostatnému a zodpovednému riešeniu vlastného problému. Poradenstvo slúži na odstránenie, alebo zmiernenie negatívnych návykov alebo spôsobov správania klienta a jeho začlenenia sa do spoločnosti. Sociálne poradenstvo je zamerané na zistenie rozsahu a charakteru hmotnej či sociálnej núdze, zistenie príčin ich vzniku, poskytnutie vecných informácií o možnostiach riešenia, ponúkaním názoru ako by si osoba mala lepšie počínať. V prípade potreby sa poskytujú kontakty na ďalších odborníkov či inštitúcie podľa typu problematiky a usmernenie klienta pri voľbe a uplatnení nástrojov a foriem sociálnej pomoci. Konečným cieľom je mobilizácia, aktivizácia a obnova vlastných zdrojov klienta a obnovenie dôvery vo vlastné schopnosti pri riešení jeho ťaživej situácie. Môže byť viazané na jednotlivca, rodinu, skupinu, komunitu.

       Poradenstvo a poradenie neznamená že poradca dá hotové návody a riešenia ktoré klient použije. Ide o ponuku foriem, či metód, ktoré napomôžu a v spoločnom hľadaní najadekvátnejšieho riešenia problému či situácie.

       K úspešnej spolupráci je dôležitý úprimný vzťah medzi klientom a poradcom. Rozhodujúcim nástrojom je pozorovanie, počúvanie, rozhovor i rozbor  problémovej situácie či výsledkov činností.

Konzultáciu si dohodnite na telefón 0911756324, e mail – svetlozeny@mail.com, alebo cez kontaktný formulár.

       Sociálne služby

       Sú to  všetky služby, krátkodobé i dlhodobé, ktoré sú poskytované ľuďom spoločensky znevýhodneným, ktorých cieľom je zvýšenie kvality života, v maximálnej možnej miere ich začleniť do spoločnosti a prípadne chrániť záujmy  spoločnosti. Sociálne služby preto zohľadňujú ako osobu prijímateľa, užívateľa, tak jeho rodinu, skupinu do ktorej patrí, alebo záujmy širšieho sociálneho prostredia.

       Môžeme ich charakterizovať ako pomoc k svojpomoci. Tá spočíva v poskytovaní pomoci tam, kde je to nevyhnutné. Cieľom je, aby jednotlivec, alebo skupina bola po poskytnutí pomoci sama schopná realizovať svoje ciele a úlohy.

0

     Väčšina z nás má dobrý pocit, keď sa sám dokáže postarať o seba a svoju domácnosť. Život však prináša situácie, ktoré nám viac či menej sťažujú vykonávanie aj tých najzákladnejších činností.

Napríklad:

 • nakupovanie,
 • vynesenie smetí,
 • bežné upratanie,
 • pranie, žehlenie,
 • výmena posteľnej bielizne,
 • varenie, umytie riadu,
 • prinášanie obedov,
 • podanie jedla, predpísaných liekov,
 • asistencia pri osobnej hygiene a obliekaní,
 • sprevádzanie pri návšteve lekára, lekárne atď....

     Smutná býva aj samota, ktorú Vám môže spríjemniť láskavý človek – opatrovateľka, s ktorou sa môžete porozprávať, poprechádzať, zájsť do obchodu alebo na stretnutie s priateľmi.

     Udržiavanie kontaktu s okolitým svetom, ľuďmi, prírodou, s prihliadaním na Vaše osobné potreby a záujmy sú prirodzenou podporou duševnej a telesnej sviežosti.

    Radosť zo života je dostupná v každom veku a pre každého, kto o ňu stojí.

     Radi pomôžeme aj rodinám, ktoré majú na pleciach je starostlivosť o chorého, alebo staršieho príbuzného. Pracovná vyťaženosť, udržanie chodu vlastnej domácnosti a výchova detí v spojení s každodenným, alebo častým poskytovaním pomoci svojim blízkym, predstavuje veľkú záťaž. 

     Náš pracovný tím je zložený z ľudí s bohatými mnohoročnými skúsenosťami v pomoci a opatrovaní  ľudí, ktorí stratili v dôsledku choroby alebo vyššieho veku schopnosť sa o seba postarať.

     Základnou črtou našej práce je láskavý prístup prispôsobený individuálnym potrebám klienta, zodpovednosť, svedomitosť a spoľahlivosť.

V prípade záujmu o opatrovateľskú službu v domácnosti ma prosím kontaktujte na telefón 0911756324, e mail – svetlozeny@gmail.com, kontaktný formulár, alebo priamo na www.dosplus.sk /Agentúra domácej opatrovateľskej služby/