Posolstvá Márie Matky a iné

Táto časť je venovaná chanelovaným Posolstvám Márie Matky a odkazom od iných Svetelných bytostí. Nech sú Vám na poučenie i povzbudenie.

0

Nemajte strach zo smrti, zomierania. Sú to vaše predsudky a strachy vyplývajúce z nepoznaného. Strachy plynúce zo strachov druhých ľudí. Keby ste tento strach nahradili láskou, bol by odchod ľudských bytostí naplnený svetlom, radosťou, pokojom z prechodu práve do „svetla“.

0

Tak ako každá jedna myšlienka má energiu ktorá sa niekde prejavuje a každá jedna vaša bunka to vníma a reaguje, tak rovnako v určitých úrovniach ktoré si nedokážete mnohí predstaviť či uvedomiť svojimi možnosťami uvažovania, ovplyvňujete iné bytosti, či svety.

0

Nech vaše nohy vás vedú po ceste lásky.
Nech vaše ruky konajú vždy dobro.
A vaše srdce v súcitnej láske pomáha, lieči a uzdravuje ubolené duše i Matku Zem.

0

Pokropte si ruky vodou, nie slzami, pokiaľ nie sú slzami radosti, pretože tak v sebe prebudíte život v kráse a láske.

0

Nech zmierenie je pre vás cestou pochopenia, porozumenia, lásky, mieru, ktorá ho nastolí vo vás i všetkých bytostiach. Nadobudnuté zmierenie si vážte ako svoj život.

0

Milované deti svetla,

Pozdravujem vás v tento deň lásky, síce ako každý deň, ale vždy pre vás iný. Táto inakosť vo vás mnohých vzbudzuje neistoty a strach, pretože nevidíte a neviete čo je ďalej.

0

Milované deti svetla, prichádzam opäť a znovu ku vám, do vašich životov. Do každého rána i do každého dychu svojou Energiou milujúcej láskavosti. Cez ňu sa spájame a stávame sa jedno. Váš dych je nosič svetla do vašich buniek. Čím viac prijímate lásku, svetlo, tým viac rozžiarujete svoje bunky, telo. Preto vedome dýchajte lásku. Vedome nadychujte svetlo, ktorým zároveň ste. Splývajte na vlnách lásky a kúpte sa v jej svetle.

0

Preto sejte radosť, nehu, úctu, pozornosť a vďačnosť, aby ste žali plody lásky.

0

Odkryte závoj tmy a viďte svetlo. Bez tmy by ste ale svetlo neuvideli. Preto nezatracujte nič. Ani tmu v ktorej nevidíte svetlo, ani svetlo v ktorej nevidíte tmu. Všetko je súčasťou celku. A celok tvorí Jednotu. Jednotu bytia v láske. A kto prebýva v láske, láskou sa rozhoduje, láskou aj žije. Preto žite v láske srdca.

0

Vítajte ráno každý deň, lebo nové ráno a nový deň sú symbolom i doslovným významom nového začiatku. Uvedomte si, že každý deň je iný a každý deň môžete začať inak, v inom.

0

Nech porozumenie, pochopenie a láska spája vaše srdcia i duše do jednoty.
Porozumejte hlasu duše i tlkotu srdca.
Porozumejte sami sebe.

0

                                                           

0

Ďakujem vám za vaše svetielka, svetielka lásky ktoré v týchto dňoch vo vašich srdciach ešte viac horia. Je to obraz i metafora slávnostného obdobia ktorým teraz prechádzate.

0

Prešli ste bránou rovnodennosti, ktorá vás posunula do nového vesmírneho diania.

0

Pochopte, že cítiť, vnímať, počúvať i vidieť je vašou možnosťou i darom fyzických tiel ktorými disponujete. Máte toho ale oveľa viac. Uvedomte si svoje dary, všetko čo môžete používať pre seba a čím môžete slúžiť či pomáhať druhým i Matke Zemi.

0

Voľte svoje cesty v láske. V láske srdca, v láske k samým sebe. V úcte k svojmu životu i životu okolo vás. Vedzte, že to čo si zvolíte, pre čo sa rozhodnete je vo vašej kompetencii. Je to vašou slobodnou vôľou i vašou zodpovednosťou.

0

Radosť nech ovládne vaše srdcia. Súzvuk, harmónia, pokoj a mier nech zavládne vo vašej duši, bytosti. Tak spoločne vykročíte do výšin k Stvoriteľovi.

0

Milované deti svetla. Prichádzam vám v deň veľkej radosti a šťastia, pretože láska prší na vás ako kvapky dažďa či guľôčky energie slnka. Teším sa s vami v každom dni, v ktorom pozdvihujete svoje oči i srdcia hore, k Bohu, Stvoriteľovi.

0

Nepoddávajte sa, ale vezmite si do rúk radosť. Vložte do srdca kvet lásky, vdýchnite dych života, pohlaďte Matku Zem i seba a verte.

0

                                                       

0

Otvorte prúdom lásky, otvorte sa žiare slnka ktorá vás naplní životodárnou energiou. Otvorte sa hojnosti darov ktoré sú darom Stvoriteľa.

0

Nastal čas rozvoja a zmeny. Nie stagnácie, lebo tá hubí potenciál. Vyjdite v ústrety svojim darom. Svojim možnostiam, schopnostiam i talentom. Zoberte do svojich rúk žezlo tvorivosti a sily.

0

Milované deti svetla,
s láskou vás pozdravujem v prichádzajúcom roku hojnosti.

0

Milované deti svetla,
spojte sa v jednote vedomia. Vedomia lásky. Vedomia úcty i pokory.

0

Uvoľnite svoje bolesti aj vo vzťahu k životu ako takému, pretože si bránite tým prílivu šťastia a hojnosti. Uvedomte si, že to, ako a čo vysielate zo seba k svetu, Matke Zemi, životu, to sa vám vracia, zhmotňuje.

0

Posilňujte sa vo viere pravdou.Neklaňajte sa falošným bohom. Verte svetlu. Jeho podstate, kvalite. Vyjdite z ilúzie klamu. Otvorte oči a viďte. Viďte čo je klam a čo pravda.

0

Milované deti svetla,
prihováram sa k vám ja, Mária Matka z vysokej a zároveň z všade prítomnej dimenzie najčistejšej lásky. Táto láska ktorá tvorí, čistí, chráni i lieči je esenciou, ktorú môžete každý neobmedzene prijímať.

0

Vojdite za bránu svojho rozmýšľania. Vnorte sa hlboko do vašej komôrky duchovného srdca. Oprostite sa od starostí ktoré vám zneprijemňujú život, lebo tie si vytvárate svojim strachom.

0

Ostaňte sami sebou aj vo vašom živote. Stojte na pevných základoch viery, lásky, nádeje. Stojte vo svojej sile, slobode a vedomí si svojej podstaty. Stojte vo svetle, žiare pre seba i druhých. Svojou farbou duše vysielajte posolstvo lásky.

0

Prichádza nádherný mesiac plný krásy, plnosti a hojnosti. Zvolávame a zvolajte hurá!!! Preto nezatvárajte si tieto brány vlastným nepochopením.

0

Stránky