AA Michael - „CESTA VZESTUPU JE CESTA KE SVOBODĚ“

Verzia pre tlačVerzia pre tlač

                                                                  

AA Michael prostřednictvím Ronny Herman, září 2013

Milovaní mistři, potom co jste vstoupili do individualizovaného vědomí a zjistili, že jste Andělskou Jiskrou Nejvyššího stvořitele, VŠEHO, CO JE, vám byla naprogramována znalost toho, že jako vyslanci Světla jste byli předurčeni k cestě vpřed do úžasné neprojevené prázdnoty. Vaše Andělské Poslání bylo zakódováno hluboko do vaší Nesmrtelné Duše - Já, stejně jako do vašeho Atomu Semínka Svatého Srdce. Vy, společně se všemi ostatními „probuzenými Jiskrami vědomí Já,“ jste byli předurčeni k tomu, abyste zažili všechny divukrásné různorodosti stvoření pro Stvořitele, našeho Boha Otce/Matku, a všechny nádherné bytosti Světla, jejichž předurčeným posláním bylo, aby zůstali ve vyšších říších Světla.

Říkáme vám to, protože si přejeme udělat na vás dojem tím, jak pradávní a úplní jste. Přišli jste do tohoto období života s bohatstvím znalostí a bohatým, smíšeným původem zakódovaným do vaší DNA, vaší buněčné struktury, vašeho mentálního a emocionálního těla, stejně jako do rozpínajícího se systému čaker ctností, vlastností a talentů. Může vás udivit, jak členové některých rodin mohou být tak rozdílní fyzicky, mentálně a emocionálně, když z pozemského úhlu pohledu mají stejné rodiče a původ. Původ vaší fyzické rodiny je v této době jen malinkou částí vaší rozsáhlé historie a je to dědictví k nezaplacení – dědictví toho, kým opravdu jste.

Miliónkrát jste oddělovali své vědomí nebo se dělili na malé části, abyste zakusili úžasnou různorodost Stvoření a také jste se znovu sjednotili s mnoha z nesčetných stránek sebe sama vícekrát, než se dá vůbec spočítat. Pokaždé když jste tak učinili, jste přidali do své paměťové banky úplnější informaci a jedinečnou zkušenost. Čím dále jste se odklonili od dokonalosti Nejvyššího Stvořitele a čím hlouběji jste se přesunuli do mnohadimenzionality, tím hustší a méně dokonalé bylo to, co jste vytvořili, protože jste měli méně látky čistého Světla, se kterou byste mohli pracovat. Proto není na koho svalovat vinu a neměli byste mít žádné pocity viny a neúspěchu, neboť každá doba života byla navržena jako pečlivě naplánovaná životní zkušenost. Nicméně, tento kruh Vesmírného Tvořivého Rozpínání se nyní uzavírá. Teď je čas, abyste vyžadovali a potvrdili své mistrovství Sebe a svou schopnost tvořit krásné a harmonické věci v souladu s původním Andělským plánem vyšších dimenzí.

Nyní, když víte, že máte sílu zaklepat a vstoupit do nekonečného zdroje Látky/Substance Čistého Vesmírného Světla – Lásky/Světla celého Stvoření – na co čekáte? Odhození, odmítnutí vašeho Andělského práva zrození je přetvářkou a výsměchem a vaše Vyšší Já nebude ustupovat ve svém šťouchání a povzbuzování, aby vám pomohlo probudit se a znovu požadovat své královské dědictví. Vy, Duše Hvězdných Semínek, které vedete ostatní po cestě vzestupu, jste dosáhli nejzazšího bodu své cesty oddělení, a ještě jednou jste hluboce ponořeni do procesu sjednocení s mnoha stránkami svého Andělského Já, které jsou rozesety po celém Pod-vesmíru, a jejich začlenění do sebe.

Když začnete rozumět opravdovému procesu tvoření, vaše realita se okamžitě bude rozpínat do širší perspektivy. Jak se budete stávat mistrem, naučíte se přestat soudit, tak jak se budete snažit rozvinout tichou odpoutanost, tiché oddělení. Časem si vytvoříte pocit oddělení od dramatu a událostí všedního dne. Mistr méně mluví, poslouchá pozorněji a udržuje oddělený postoj k tomu, co se kolem něj/ní děje. Máte hledat pokoj a vyrovnanost uvnitř Svatého Srdce. V něm sídlí Síla a Andělská Vůle.

Nezáleží na postavení, okolnostech nebo úrovni vědomí, se kterým jste se inkarnovali do tohoto (času života) života. Hluboko v Já vaší Duše vždy hořelo přání začlenit zpět mnohé stránky vašich Bytostí, dokonce i ty stránky, které vibrují a zní na nižších frekvencích než ty, které nesete ve své současné pozemské loďce a ve svém aurickém poli. Jsou to přídavky, falešné pravdy a koncepty, které jste přijali za své, společně s různými hluboko usídlenými pocity, že něco nemáte rádi, že se vám to nelíbí, pocity pomsty nebo odsouzení, které jste vytvořili v mnoha pozemských zážitcích. Nicméně, nejdříve musí být uzdraveny a harmonizovány, aby mohly být naplněny Světlem. Tak nebudete muset zažívat nepohodlí a výzvy nebo karmické interakce těchto minulých zážitků třetí/čtvrté dimenze, protože to je stará cesta. Když dovolíte svému Božskému Já, aby vás Prozářilo Světlem a vedlo vás, bude k vám přicházet více a více inspirovaných myšlenek. Je mnoho cest, jak dovolit Duchu, aby se zhmotnil skrze vás; jen to nechte, ať se to stane přirozeně, drazí. Co způsobí, aby se vaše srdce smálo a Duše zpívala? Co vás přivede do hlubokého pocitu vnitřního uspokojení? Jak si přejete sloužit? Je mnoho cest a vy máte mnoho talentů (více než uznáte); nicméně volba je vždycky vaše, jestli chcete rozvíjet a využívat skryté dary, kterými jste byli obdařeni, nebo ne.

Je absolutně nezbytné, aby zde byli Mistři Světla / Bojovníci Ducha, připravení vkročit do vedoucích rolí – ti, kteří jsou ochotni směle vést ostatní po cestě do říší existence, které byly připraveny pro vzestoupené lidstvo. Jste ochotni vykročit vpřed? Jste mezi těmi, kteří jsou připraveni a ochotni navigovat a řídit, stabilně držet zaměření na novou vizi – nový Andělský Plán pro Ráj a Zemi – a pak pozorovat, jak se uskutečňuje, manifestuje pro nejvyšší dobro všech!

Pamatujte, mí odvážní, musíte kolem sebe rozhodit svůj plášť nepřemožitelnosti; musíte posílit svoji rozhodnost a pozvednout své vědomí nad ostny, semena pochyb a kritiky, které budou k vám promítány. Masy jsou stále svázány s utiskujícím světem duality a fyzickou formou. Jak se jejich duše začínají hýbat a postrkovat je k probuzení, propast mezi vědomím třetí, čtvrté a páté dimenze se bude rozšiřovat. Výsledkem toho bude, že energie odporu, odmítnutí, a vzpoury budou těmi, kteří jsou stále ještě pevně v sevření nižších frekvencích negativity, omezení a pocitu zoufalství, vrženy vpřed. Zažijí velký strach ze změn, které probíhají. Budou odmítat to, aby byli vytlačeni ze svých zón pohodlí, i kdyby se jednalo o opravdové omezení a utrpení. Budou se snažit, aby vám nikdo nevěřil a osočovat vás, pomlouvat a jinak škodit, ale vy nesmíte kolísat nebo váhat. Musíte pevně stát ve své integritě, nesoudit, ale vyzařovat láskyplnou energii ke všem, být si vědomi toho, že změny se objevují na nejhlubší buněčné úrovni každého druhu na Zemské pláni – nikdo a nic není imunní vůči vyšším frekvencím Stvořitelova Světla, které vás bombardují a pronikají vámi do nejhlubšího středu každého člověka, Země a celého stvoření.

Během doby, kdy jste v lidské formě, neopustíte první čtyři dimenze: minerální, rostlinnou, živočišnou a lidskou planinu vědomí. Musíte je vyvážit a harmonizovat zpět do určených frekvencí harmonie a rovnováhy, abyste se dostali do vyšších planin Světla. Vesmírné zákony zhmotňování vám dovolí začlenit do sebe energetické vibrace vyšších dimenzí jen pokud se každá jednotlivá nižší subdimenze vrátí do patřičných, harmonických frekvenčních vzorců. Učit se žít vědomě bude v počáteční fázi vyžadovat hodně disciplíny; nicméně, jak jde čas, zjistíte, že sídlo vaší mysli se rozšířilo do větší vnitřní hloubky vědomí toho, o co se jedná kolem vás i ve vás. Opustit starý svět může být hořce sladké. Pamatujte, nejdete k bodu smrti – procházíte bránou k novému začátku. Vy se musíte rozhodnout, co si přejete vzít si s sebou do vašeho nového světa, a musíte láskyplně rozeznat, ale pevně, co musíte zanechat za sebou, opustit. Jak rozpínáte své vědomí a vstupujete do moudrosti své Svaté Mysli, kde jsou uloženy vyšší frekvence vědomí Boha, vaše realita se velmi rychle změní. Důležité koncepty procesu vzestupu jsou ty, které jsme vám vysvětlovali po mnoho minulých let, jak jsme vám postupně předkládali různá učení a techniky Mistrovství Sebe.

Jak jsou si mnozí z vás, kteří jste věrně následovali naše učení, vědomi, prostředí každé dimenze souzní, rezonuje s určitým okruhem frekvenčních vzorců, vibrujících v každé další dimenzi v rozsahu jemnější, pročištěné oktávy. Jak cestujete do prázdnoty vnějšího prostoru vesmíru a do nižších dimenzí, do určité míry každá úroveň má za následek oddělení vědomí z vašeho Vyššího Já. Jinými slovy, ve vašem mentálním těle byly uloženy frekvenční vzorce pro každou úroveň vědomí (nebo dimenzi) do něčeho, co jsme nazvali Světelné balíčky moudrosti. Ty byly uzavřeny do membrán Světla nebo závoje, který omezoval přístup do úrovní vědomí různých vyšších dimenzí, dokud jste se znovu s danou úrovní vědomí nesladili. Je čas, aby závoje nevědomí byly nadzvednuty, milovaní, abyste si pamatovali rozsah toho, kým jste, obrovské zkušenosti, které máte a zářivou budoucnost, která je před vámi.

Vědomí/tvoření/zhmotňování ve vyšších říších jsou tekuté a tvárné, a na úrovni každé vyšší dimenze jsou znovu definovány a znovu konstruonány, aby byly kompatibilní s vyššími vibračními vzorci té dané reality. To je proces, který nyní probíhá na Zemi, a v i vně každé lidské Bytosti na pozemských pláních. Čím více je osoba nepřizpůsobivá, vystrašená a čím víc klade odpor změnám, tím těžší pro ni/ho proces přechodu bude. Milovaní, musíte být ochotni ve svém životě nechat jít ty věci, což zahrnuje vztahy stejně jako materiálních věcí, které už nejsou v souladu, kompatibilní s vaším novým Stavem Bytí. Zjistíte, že jak se rychle pohybujete vpřed a nahoru na cestě vzestupu, tak cokoli necháte za sebou, bude nahrazeno lidmi a věcmi jemnější a čistší úrovně, která bude mnohem významnější a důležitější ve vašem budoucím životě.

Je důležité, abyste dobře rozuměli těmto pokročilým konceptům, co znamenají a jak ovlivňují celé Stvoření ve zkušenosti tohoto Pod-vesmíru. Je vaší povinností hledat a studovat tyto informace dokud se pevně nevtisknou do vaší mysli. Jak se vracíte k mistrovství Sebe a ještě jednou plně přijímáte svou roli jako spolutvůrci nové galaktické zkušenosti, je nanejvýš důležité, abyste všeobecně chápali vesmírné zákony a jak efektivně používat svůj příděl Adamantinových Částic Stvořitelova Světla. Jak uvolňujete nevyvážené, omezující životní vzorce, myšlenky a činy nižších hustot, bude se vaše cesta do vyšších říší Světla automaticky zrychlovat.

Můžete sledovat a určovat, jaký druh myšlenkových forem vyzařujete podle toho, jaký druh lidí přitáhnete do svého vědomí. Zažíváte hodně negativní zpětné vazby nebo interakce s těmi kolem vás? Stále ještě dovolujete lidem, aby vás využívali, abyste měli pocit, že máte hodnotu? Když s ostatními sdílíte své dary hojnosti a pozornosti, jak často se pak cítíte harmonizovaní a lákyplní? Jak často se cítíte odmítaví a využití? Mnohokrát jsme zdůrazňovali: „Bylo by lepší pro někoho jiného něco nedělat, než to dělat ze špatného důvodu.“ Pamatujte, jsou to vibrační vzorce, které promítáte, co určuje správnost akce, ne akce sama. V procesu návratu do rovnováhy a harmonie musí být rovnováha ve všem. V každé myšlence, kterou máte, a ve všem, co děláte, je výměna energie. Pokud druhé osobě neustále dáváte, aniž byste dostali jakousi pozitivní energii výměnou zpátky, vytvoří se nerovnováha, která se brzy projevuje, zhmotňuje, jako odmítnutí nebo vina, a často pocit povýšenosti nebo podřadnosti. V takových podmínkách je nemožné vyzařovat ke druhé osobě bezpodmínečnou lásku.

Musíte se naučit vstoupit do ticha Sebe, abyste se spojili s Duchem. Vaše vyšší Já a Boží Já čekají, až vstoupíte do magického proudu Světla Andělského vědomí. Cítíme touhu mnoha miliónů drahých Duší, které si přejí komunikovat se svým Vyšším Já a s námi. Říkáme vám, že to není tak těžké, jak mnozí z vás věří. Vše, co musíte udělat, je ustanovit svůj záměr a pak praktikovat vstoupení do ticha a klidu uvnitř sebe, abychom mohli projasnit cesty a posílit spojení, které tam již je – spojení, které atrofovalo, odumřelo tím, že se užívalo špatně nebo vůbec.

Často vám dáváme nové informace, které musejí být přijaty nebo odmítnuty vaším darem rozlišování. Pokud mají být přijaty jako vaše pravda, musejí být plně pochopeny a přizpůsobeny, aby se staly částí vaší životní filozofie, a pak musejí být uvedeny do praxe. Je také důležité, abychom vám předali praktické způsoby použití našich učení moudrosti, abyste dobře chápali příčinu a následek situací, které mohou vzniknout při tom, jak se snažíte začlenit do sebe každou novou úroveň myšlení. Nikdy nezapomeňte, mysl může být odborný sluha, ale bez spojení se Svatým Srdcem to může být ovládající a destruktivní mistr. Proto je velmi nutné, abyste získali přístup k aktivování a posílení obojího, Svatého Srdce i Svaté Mysli

Učili jsme vás, jak se modlit beze slov tím, že vyzařujete bezpodmínečnou lásku lidstvu, světu a celému stvoření, a když k tomu přidáte myšlenky vděčnosti a ocenění za všechna požehnání která jste dostali, modlíte se nejefektivnějším možným způsobem. Jak znovu ožije vaše Svaté Srdce, stane se citlivějším na Adamantinové Částice plynoucí do a z centra Solární Síly.

Nemůžete znát nebo cítit našeho Boha Otce/Matku nebo Stvořitele prostřednictvím nápadu nebo nejasné myšlenky nebo teorie. Nestačí jen vědět o Bohu nebo na něj myslet, musíte cítit Esenci, nepřekonatelnou lásku Stvořitele ve svém Centru Svatého Srdce. Pak není pochyb ve vaší mysli, že jste se znovu spojili se svým Bohem-Já a Jednotou celého Stvoření.

Toto je doba velké změny, milovaní, a vy jste uprostřed zrychlujícího se procesu spojení s mnoha stránkami svého Andělského Já a s jejich začleněním do sebe. Vězte, že výzvy, testy a příležitosti před vámi, vám přinesou odměnu, která překoná cokoli, co si dovedete představit, a tak se nebojte vykročit ze své zóny pohodlí, když se natahujete ke hvězdám. Přijměte svůj plášť ze zářícího Světla, protože jste si to zasloužili. Následujte svoji vlastní cestu a nebojte se být jiní, než ti kolem vás.

Zavolejte nás, a my vás povedeme a budeme vám pomáhat všemožnými způsoby. Buďte smělí a neotřesitelní, mí odvážní válečníci míru. Vězte, že já jsem stále s vámi a jste velmi milovaní.

JÁ JSEM ARCHANDĚL MICHAEL

© www.ronnastar.com

Poznámka ke kopírování:
Pro všechny poutníky na Cestě Lásky, do češtiny přeložila Markéta N. ( www.transformace.info). Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.

Zobraziť galériu?: 
Nie