AA Metatron - Sladkost života

Verzia pre tlačVerzia pre tlač

                                                                        
Poselství od AA Metatrona přijala Natalie Glasson 24. 10. 2013

Jak se dá popsat sladkost života? Jak se můžete dostat ke sladkosti života a má život nekonečnou sladkost pro vás určenou, kterou můžete vychutnávat? Toto jsou otázky, o kterých bych s vámi dnes rád mluvil a rád bych, abyste o nich rozjímali. Existuje ve vašem životě místo, kde zažíváte sladkost života v každém okamžiku své reality a zasloužíte si sladkost života?

Jak víte, je váš život na Zemi procesem učení, dalo by se říci, že to není nic víc, než proces učení. Dokázali byste si dovolit přijmout to, že vaše prožitky, propojení, interakce ve vaší realitě, s vašimi milovanými, se zvířaty a vámi samými je zkrátka proces učení? Toto by jistě vzalo vaší realitě a životu na Zemi význam, účel a autenticitu, že? Jako vždy, je na vás, abyste se rozhodli jakou si vyberete odpověď na tyto otázky a vize před vás postavené, ale přijetím toho, že každý aspekt vaší reality i vaše pozemská existence je pro vás procesem učení, si umožňujete odpojit se od reality a hledat pravdu v každé zkušenosti, každém pocitu či myšlence. V realitě učení, kde jsou dány mnohé možnosti, náměty a scénáře, je vaším smyslem hledat pravdu; toto je pravda vašeho bytí.

Pravda může být nepředvídatelným procesem učení a aktivace ve vašem bytí, protože neexistuje žádný způsob, jak ověřit Stvořitelovu pravdu, dokonce i jako archanděl, který s vámi nyní hovoří, se s vámi mohu podělit jen o to, čemu věřím, že je moje pravda a přece nemám žádné pevné schválení od Stvořitele k tomu, co říkám. Avšak mám silný pocit hluboké, absolutní a naprosté lásky, když se s vámi o svou pravdu nyní dělím, což je veškeré schválení, které potřebuji, abych i nadále měl plnou víru v přítomnost Stvořitele, která proudí kolem i skrze mé bytí. Hledání pravdy po vás může vyžadovat, abyste se ptali sami sebe, prověřovali svá přesvědčení a své porozumění. Hledání pravdy vyžaduje, abyste byli bystří a očistili se od falešných přesvědčení při navyšování své vibrace, abyste byli bdělí a otevření nové inspiraci a novým vhledům, které vás naplňují láskou a úžasem. Hledání pravdy vyžaduje, abyste se důvěrně obeznámili s vlastními novými energiemi a myšlenkovými procesy, abyste mohli přesně určit, odkud se z vašeho bytí odvíjí pravda. Jestliže, když se propojíte se svou pravdou či inspirací ve svém nitru, aktivuje se ego a nastanou egoistické reakce, pak víte, že jste svou vnitřní pravdu ještě nepodnítili. Egoistické reakce se mohou projevit jako přání dokázat druhým, že se mýlí, jako manipulace či tak, že se vaše síla zvětší, zatímco druhým sílu berete. Dokonce smutek, negativita, nedostatek, zastrašování, posuzování a strach jsou aspekty ega, které mohou zastřít pravdu či božskou inspiraci a ta se z vašeho bytí nerozkrývá. Čím lépe poznáte způsob, kterým se chováte a reagujete ve svém každodenním životě, tím spíše si všimnete, kdy budete mluvit, myslet a cítit iluzi a kdy z vašeho nitra povstane pravda. Možná také uvidíte, že hledání, abyste si uvědomili svou vnitřní pravdu, kterou lze též označit jako intuici či hlas Stvořitele, je mocný proces učení a růstu.

Uznejte každou myšlenku, emoci, čin, reakci a zkušenost ve svém životě jako proces učení. Pak se podívejte, jak reagujete na tento posun ve svém vědomí - je rozdíl ve způsobu, jakým vidíte sebe sama, ve způsobu, jakým přistupujete k situacím a jakým ve své realitě postupujete? Umožňuje vám to o krok poodstoupit a jednoduše pozorovat? Díky tomuto si budete moci odpočinout a uvolnit obrovské množství tlaku, který uvalujete na sebe, na svou realitu, na druhé i na svůj duchovní růst.

Napojování se a probádávání své vnitřní pravdy je jednou stránkou sladkosti života, protože když už si jednou dovolíte jistou míru odpoutání se od své pozemské reality, nabízíte si tím svobodu a schopnost prožívat sladkost života. Nejskvělejším nástrojem k prožívání této sladkosti je vděčnost; není to jen vděčnost sama, ale vstup do perspektivy vděčnosti za proud života a fyzickou realitu na Zemi. Když se osvobodíte od navršování tlaku, který na sebe denně uvalujete, začnete si uvědomovat, že vše je radostné, že existuje sladkost života, vašeho života, kterou můžete ochutnávat, pociťovat, zakoušet, nechat ji na sebe působit a vidět ji. Tato sladkost není ani přítomnost Stvořitele, ale je to krása, která je ve vás a všude kolem vás, je to schopnost bezpodmínečně milovat, smát se, být svobodný, usmívat se, cítit lásku, mít víru, cítit se podporovaný, vyjadřovat plně sebe sama a své božství a žít osvobozen od strachu. Toto vše si můžete svobodně dát a plně to prožívat.

Sladkost života, o které mluvím, je přítomnost života samého, je to zkušenost být naživu a je to prožitek energie životní síly Stvořitele. Máte se Stvořitelem božské a posvátné spojení a v tomto životě můžete Stvořitele prožívat plně.

Cvičení k propojení se se sladkostí života

Dopřejete-li si chvíli, abyste si představili sami sebe obklopené vším, co vám připadá omezující nebo co je pro vás břímě, může to být ten nejpozemštější aspekt vašeho fyzického života, vašeho emocionálního života či mentálního života. Představte si, že tato omezení a břímě mají lana, kterými jsou s vámi spojena; vězte, že jste si zvolili vytvoření těchto lan, abyste mohli omezení a břímě vnést do své reality. Možná jste si dokonce zvolili, že jakmile některá břemena a omezení překonáte, vytvoříte si nová, aby je nahradila. Příklady mohou být neustálá neschopnost platit účty, být zneužíván, stále ztrácet věci, zažívat strach a tak dále. Pak si připomeňte, že vaší realitě náleží sladkost, je zde krása, svoboda, láska, pravda, blaženost a mír, abyste je plně zažívali, ale pouze si to potřebujete dovolit. Když dovolíte lásce ve vašem srdci a duši, aby se manifestovala a vyzařovala z vašeho bytí, představte si, že láska rozpouští všechna pouta propojení a požádejte, aby Archanděl Michael vzal svůj světelný meč a navěky přeťal vaše spojení s břemeny a omezeními. Vizte, vnímejte či jen přijměte, jak od vás odplouvají.

Nyní si dovolte prožívat energeticky sebe sama, energii prostou břemen a omezení; v tomto okamžiku se propojujete se sladkostí svého života, můžete se cítit milováni, radostní, blažení, naplnění mírem, pocitem svobody a schopnosti činit ve své realitě změny. Žít tímto způsobem i navenek je vaše božské právo.

Tím, že propustíte napojení na břemena a omezení, neřešíte problémy, ani je neignorujete, ale umožňujete si vstoupit do místa osobní síly a prostoru ve vás a kolem vás, který je vyladěn na Stvořitele. Když jste na Stvořitele a s ním sladěni, napojujete se také na pravdu vašeho bytí, inspiraci, intuici a vnitřní vedení. Takže sladkost života neznamená jen přijmout vše, co je uvnitř a kolem vás, jakožto posvátné dary, ale také vědět, že máte vnitřní vedení, které vás provede jakoukoli situací s lehkostí, radostí a dokonalostí.

Sladkost života je tu proto, abyste se přesunuli od utrpení, jež si sami působíte. Tím, že se odpojujete od břemen a omezení, osvobozujete se od zkušenosti a pocitu utrpení. Ať už vnímáte sladkost života jakkoli, utrpení neexistuje a neumožňuje vám ani probádat sebe sama ani své energie. Možná vám dovolí prozkoumat negativní emoce a energie, ale jsou opravdu součástí vašeho bytí a pravdy, míněno - je utrpení součástí vibrací Stvořitele? Může být těžké to přijmout, když prožíváte utrpení v jakékoli podobě, ale utrpení si vytváří každý sám, je to lekce, kterou jste si také vytvořili sami a žádá od vás, abyste se bezpodmínečně milovali. S vaší obnovenou milující silou, s propojením na vaší intuici a vyvstávající pocit lásky, si všimněte, že vaše břímě a omezení nemají nad vámi takovou moc a můžete je vyřešit s velkou lehkostí. A tak se napojujete na sladkost života a rozpoznáváte ji.

Rád bych také obrátil pozornost k vašim emocím a jak jsou emoce mocným nástrojem, kterým si způsobujete utrpení. Je důležité vypozorovat, proč věříte tomu, že byste měli trpět a proč nevěříte tomu, že si zasloužíte zažívat, cítit a uznávat sebe sama jako lásku. Je důležité si uvědomit, co je utrpení. Může to být strach, negativní myšlenka, pocit smutku; je důležité prozkoumat aspekty vašeho vlastního utrpení, obzvláště po stránce emocí.

Sladkost života je tu proto, abyste prožívali život ve stavu blaženosti, míru a lásky; toho lze dosáhnout a udržet si ho s lehkostí, jestliže je to vaše volba. Připomínat si lásku svého bytí vám umožňuje odstoupit od utrpení a uvědomit si, že váš život už je sladký a vy si zasloužíte užívat si každý moment svého života a reality na Zemi.

S vděčností a láskou
Archanděl Metatron

Poznámka ke kopírování:
Pro všechny poutníky na Cestě Lásky do češtiny přeložila Hanka B. pro www.transformace.info. Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.

Zobraziť galériu?: 
Nie